+48 74 832 33 04 | +48 792 323 304 | +48 533 323 304
·
rejestracja@twojusmiech.pl
·
pon-pt: 8.00 - 20.00, sobota: 9.00 -14.00

Regulamin

I Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin dokonywania rejestracji i opłat dotyczy wizyt oraz leczenia prowadzonego w Centrum Stomatologicznym Twój Uśmiech Piotr Skrzyszewski, z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Kopernika 3, NIP:882 100 66 92 Regon: 890538010
 2. Świadczenia medyczne udzielane są w miejscu wskazanym w punkcie 1.
 3. Używane w dalszej części Regulaminu pojęcia oznaczają:
  1. Centrum – Centrum Stomatologiczne Twój Uśmiech
  1. Leczenie – leczenie stomatologiczne, ortodontyczne, protetyczne, diagnostyka radiologiczna oraz inne, prowadzone przez lekarzy, higienistów  i techników wykonujących zabiegi w Centrum Stomatologicznym Twój Uśmiech Piotr Skrzyszewski
  1. Pacjent – osoba, która dokonała zgłoszenia osobistego lub telefonicznego i została zarejestrowana na zabieg w Centrum
 4. W Centrum akceptowane są  następujące formy płatności: gotówka, karta płatnicza/kredytowa, przelew w formie przedpłaty, kredyt w systemie MediRaty – po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej.

II Rejestracja wizyt Pacjentów

Pracownicy rejestracji Centrum, po zebraniu wstępnego wywiadu, umawiają pacjentów na świadczenia zgodnie ze zgłoszoną potrzebą rodzaju leczenia. Wizyty umawiane są z wyprzedzeniem poprzez kontakt osobisty lub – za zgodą pacjenta –  telefoniczny, mailowy lub za pomocą komunikatorów internetowych.

III Potwierdzanie wizyt

W dniu poprzedzającym wizytę pracownicy rejestracji kontaktują się z pacjentami w celu potwierdzenia obecności na umówionej wizycie – wysyłając wiadomość SMS z prośbą o potwierdzenie.

W przypadku braku potwierdzenia do godziny 16:00 dnia poprzedzającego wizytę, wizyta zostaje anulowana. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji rejestracja wysyła wiadomość SMS potwierdzającą anulowanie rezerwacji.

IV Pobieranie opłaty rezerwacyjnej

 1. Od pacjentów odwiedzających Centrum po raz pierwszy pobierana jest opłata rezerwacyjna w wysokości  50 zł w przypadku wizyt trwających do 60 minut. W przypadku wizyt trwających poniżej 15 minut opłata rezerwacyjna nie jest pobierana.
 2. Od Pacjentów kontynuujących leczenie pobierana jest opłata rezerwacyjna w wysokości 100 zł w przypadku wizyt trwających powyżej 60 minut. W przypadku wizyt trwających mniej niż 60 minut opłata rezerwacyjna nie jest pobierana.
 3. Opłata rezerwacyjna nie jest pobierana w przypadku pacjentów, którzy wpłacili zaliczkę na leczenie protetyczne oraz są w trakcie wieloetapowego leczenia endodontycznego.
 4. Opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet wynagrodzenia za przeprowadzone leczenie w momencie rozliczania wizyty.
 5. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej jest warunkiem koniecznym do rezerwacji terminu wizyty. Opłata może zostać dokonana w Centrum bądź za pomocą przelewu bankowego (dane do przelewu udostępniają pracownicy rejestracji). Opłata rezerwacyjna powinna być wpłacona nie później niż dwa dni robocze przed planowanym terminem wizyty. W przypadku braku wpłaty wizyta może zostać anulowana.
 6. Czas trwania wizyty, od której uzależniona jest wysokość opłaty rezerwacyjnej określa lekarz prowadzący

V Zwrot opłaty rezerwacyjnej

 1. Opłata rezerwacyjna jest zwracana Pacjentowi w przypadku poinformowania rejestracji (telefonicznie, sms-em lub mailem:rejestracja@twojusmiech.pl) o rezygnacji z wizyty najpóźniej do godz. 16.00 w dniu roboczym poprzedzającym termin wizyty.
 2. W przypadku niestawienia się pacjenta na potwierdzonej wizycie lub odwołaniu wizyty w dniu, w którym miała się odbyć – opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
 3. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nastąpiło zbyt późne odwołanie wizyty lub Pacjent nie pojawił się na wizycie, zwrot opłaty będzie możliwy, po indywidulanym rozpatrzeniu okoliczności. Decyzję o zwrocie opłaty podejmuje właściciel Centrum Stomatologicznego.

VI Wpłata zaliczki na wykonanie prac protetycznych

 • Przed rozpoczęciem zaplanowanego leczenia protetycznego Pacjent zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości pracy protetycznej. Wartość pracy protetycznej jest zgodna z wyceną dokonaną przez lekarza, zatwierdzoną przez pacjenta i wpisaną do dokumentacji medycznej. Podstawą wyceny jest Cennik dostępny w poczekalni Centrum.

VII Reklamacje

 1. W przypadku wykonania usługi medycznej w sposób niezgodny z umową Pacjent ma prawo do skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi.
 2. Reklamację z tytułu rękojmi Pacjent może złożyć w terminie dwóch lat dnia wykonania usługi stomatologicznej ustnie, pisemnie na adres wskazany w punkcie I.1. lub mailowo na adres: manager@twojusmiech.pl
 3. W ramach reklamacji Pacjent może:
 1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad (w przypadku usług ortodontycznych) albo usunięcia wady (pozostałe leczenie) –w czasie wskazanym przez pacjenta, z uwzględnieniem specyfiki leczenia
 2. złożyć oświadczenie obejmujące żądanie obniżenia ceny
 3. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że wada zostanie usunięta lub rzecz wymieniona. Nie dotyczy to jednak sytuacji gdy usługi naprawcze były już wykonywane.

VIII Prawo odstąpienia od umowy

Pacjentom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Centrum po spełnieniu świadczenia, określonego w umowie zawartej pomiędzy Centrum a Pacjentem.

IX Obowiązek informacyjny oraz prawo pacjenta do kontroli swoich danych i uzyskania informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest:

Centrum Stomatologiczne Twój Uśmiech Piotr Skrzyszewski ul. Kopernika 3a ,58-200 Dzierżoniów

Dane przetwarzane są w zbiorze danych:

Zbiór danych medycznych pacjentów Centrum Stomatologiczne Twój Uśmiech Piotr Skrzyszewski ul. Kopernika 3a 58-200 Dzierżoniów

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

Ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w Centrum Stomatologicznym Twój Uśmiech Piotr Skrzyszewski

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może uniemożliwiać wystawienie niektórych dokumentów rozliczeniowych lub wstęp do obszaru przetwarzania.                                                                       

Udostępniamy dane:

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Skip to content