Polityka prywatności

Informujemy, że w przypadku, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, dostępną pod adresem: https://www.twojusmiech.pl, przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych i dokładamy należytych starań, aby przestrzegać przysługujących Państwu praw. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z treścią przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i Inspektorem Ochrony Danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest CENTRUM STOMATOLOGICZNE TWÓJ UŚMIECH sp. z o.o. (dalej: „Administrator”), z siedzibą przy ul. Burakowskiej 5/7, 01-066 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się:

 • Listownie, na adres korespondencyjny: Centrum Stomatologiczne Twój Uśmiech, ul. Kopernika 3a, 58-200 Dzierżoniów,
 • pod nr telefonu: +48 74 831 04 10,
 • za pośrednictwem adresu e-mail: rejestracja@twojusmiech.pl

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD – Paulina Gogolewska, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl

Na jakie podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

W związku z funkcjonowaniem naszej strony internetowej, przetwarzamy dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie. Jest to głownie zależne od tego, z jakich funkcjonalności strony Państwo korzystają. Poniżej opisujemy poszczególne czynności przetwarzania danych.

1.Wizyta na naszej stronie internetowej

Jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, przetwarzamy niektóre Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem przez nas z plików cookies oraz zapisywaniem danych o wejściu na stronę internetową (logów). W związku z tym przetwarzamy takie dane jak: adres IP i dane o urządzeniu, z którego Państwo korzystają, dane o systemie operacyjnym, Państwa lokalizację czy też dane statystyczne dotyczące Państwa aktywności na stronie internetowej.

Dodatkowo posiadamy rozwiązania służące do analizy ruchu na naszej stronie internetowej i tworzenia statystyk w tym zakresie. Opierają się one o usługę Google Analytics.

W powyżej opisanym zakresie, podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, a więc prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na śledzeniu aktywności na naszej stronie internetowej. 

2. Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego

W sytuacji, gdy korzystają Państwo z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub kontaktują się z nami telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu danych teleadresowych podanych na stronie internetowej, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i umożliwienie kontaktu z naszą placówką. 

Niezbędność przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia.

W przypadku przesyłania za pośrednictwem formularza kontaktowego swojego CV, podstawę przetwarzania będą stanowić również czynności zmierzające do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikające z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

3. Pobieranie opłaty rezerwacyjnej i rezerwowanie wizyty

W sytuacji, gdy zamierzają Państwo skorzystać z naszych usług, pobieramy opłatę rezerwacyjną. Przetwarzamy wówczas Państwa dane osobowe w celu rezerwacji terminu wizyty.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w ww. zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a więc czynności zmierzające do zawarcia umowy o świadczenie usług stomatologicznych.

4. Odwiedzanie naszych profili w mediach społecznościowych

Posiadamy profil w ramach portalu społecznościowego Facebook. W przypadku odwiedzenia naszego profilu, możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe. Dzieje się to w związku z zostawianiem polubień czy komentarzy pod naszymi wpisami lub pisaniu do nas wiadomości prywatnych. W tym zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe jako administrator, a prawną podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, tzn. promowanie działalności Administratora i informowanie o niej. Tym samym, podstawą do przetwarzania danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia.

Niezależnie od powyższego, dane osobowe, które są przetwarzane w ramach Facebooka są również przetwarzane przez Facebook Ireland Limited i spółki powiązane – działają one w tym zakresie jako odrębny administrator danych osobowych. Jeżeli chcą Państwo wykonywać swoje prawa, które wynikają z przepisów Rozporządzenia, mogą zwrócić się w tym zakresie do nas lub bezpośrednio do Facebooka – jeśli zwrócą się Państwo do nas, przekażemy te informacje, do których mamy dostęp, a dodatkowo możemy wesprzeć Państwa w przekazaniu pytania bezpośrednio do Facebooka.

5. Wysyłanie informacji marketingowych

Pod formularzami kontaktowymi, dajemy Państwu możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, związanych z naszą ofertą i świadczonymi usługami. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?

W celu funkcjonowania naszej strony internetowej oraz w związku z realizacją działań opisanych powyżej, korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom współpracującym z nami w zakresie IT, pozycjonowania naszej strony internetowej oraz reklamy w Internecie.

Dodatkowo, w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, możemy przekazać Państwa dane osobowe do Google Ireland Limited – podmiot ten ma dostęp do danych osobowych, które przetwarzamy w związku z tworzeniem statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej oraz wyświetlaniem reklam w ramach wyszukiwarki Google. Podmiot ten jest spółką zależną od Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA. Ewentualne przekazanie danych osobowych do USA może odbywać się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, czyli specjalnej umowy, której wzór został zaakceptowany przez Komisję Europejską,

Czas przechowywania danych osobowych

Staramy się przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne – po tym czasie je usuwamy. Dlatego możemy poinformować Państwa, że co do zasady:

 1. jeżeli weszli Państwo na naszą stronę internetową, przetwarzamy Państwa dane osobowe tak długo jak, korzystają Państwo ze strony,
 2. jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy dane do momentu cofnięcia tej zgody lub zaprzestania prowadzenia działań, w związku z którymi została zebrana taka zgoda.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na zasadach określonych w RODO przysługują Państwu prawa do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych, 
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
  5. przeniesienia swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  7. w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – cofnięcia zgody w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na prawidłowość przetwarzania danych przed momentem cofnięcia zgody,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 WarszawA).

Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji opartego na profilowaniu. Ewentualne kierowanie reklam za pośrednictwem portali społecznościowych może opiera się wyłącznie na ogólnych kryteriach i nie łączy się z podejmowaniem decyzji.

Pliki Cookie

W związku z tym, że odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, na Państwa urządzeniu mogą zostać zapisane stosowane przez nas pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Państwa urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookie możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania przez Państwa ze strony internetowej, czy też informacje o używanym przez Państwa urządzeniu lub oprogramowaniu. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również inne, podobne do plików cookie technologie optymalizujące ich działanie, w związku z którymi może dojść do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli w niniejszej polityce odnosimy się do plików cookie, oznacza to również podobne do plików cookie technologie. Pliki cookie służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

W przypadku ograniczenia stosowania plików cookie, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez nas może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.

Menu

Kontakt