Klauzula informacyjna dla osób korespondujących poprzez e-mail

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – _zwanego dalej: „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Stomatologiczne Twój Uśmiech Sp. z o. o. (dalej jako: „Administrator”), z siedzibą przy ul. Burakowskiej 5/7, 01-066 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się:
 • listownie, na adres korespondencyjny: Centrum Stomatologiczne Twój Uśmiech, ul. Kopernika 3a, 58-200 Dzierżoniów,
 • pod nr telefonu: +48 74 831 04 10,
 • za pośrednictwem adresu email: rejestracja@twojusmiech.pl.
 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paulina Gogolewska, iod@perfectinfo.pl.
 2. Podane w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na otrzymaną korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenia stosownych informacji, co stanowi prawnie uzasadniony interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Na zasadach określonych w RODO, osobom kontaktującym się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej przysługuje prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • w każdym przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO – wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania może być brak możliwości obsługi korespondencji.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 3. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Menu

Kontakt